Splošni pogoji uporabe

1. Splošne določbe

NEVROmedia, Jure Mlakar s.p., Ul. Moše Pijada 10 (v nadaljevanju: NEVROmedia) nudi (interaktivno) spletno storitev preko spletnih strani na domeni www.nevromedia.si. Storitev sestoji iz informacijskih storitev in upravljanja z vsebino. Pojem „spletne strani“ v teh pogojih uporabe pomeni vse spletne strani (in podstrani), ki se nahajajo na domeni www.nevromedia.si. Pogoji uporabe predpisujejo pogoje in pravila, ki se nanašajo na uporabo spletnih strani s strani končnih uporabnikov.

Z uporabo in dostopom do teh spletnih strani (razen v primeru prvega branja teh pogojev) končni uporabniki izjavljajo, da so prebrali in razumeli pogoje uporabe, da so z njimi seznanjeni in v celoti soglašajo s tukaj navedenimi pogoji in pravili ter pristajajo na uporabo spletnih strani v skladu z njimi.

Pravica do uporabe spletnih strani ni prenosljiva na druge fizične ali pravne osebe. Končni uporabnik je osebno odgovoren za zaščito zaupnosti gesel na mestih, kjer le ta obstajajo.

Končni uporabnik je seznanjen z dejstvom, da občasno pride do prekinitev, nedostopnosti in/ali izključitve storitev (rutinsko vzdrževanje ipd.), nastopa višje sile ter da NEVROmedia ne odgovarja za nikakršno izgubo podatkov, do katere lahko pride med prenosom informacij na spletu. Končni uporabnik se strinja in sprejema, da je zaradi navedenih razlogov lahko dostop do spletnih strani prekinjen, občasno nedostopen ali izključen.

Informacije na tej spletni strani lahko vsebujejo tehnične netočnosti ali tipografske napake. NEVROmedia ne izjavlja in ne zagotavlja, niti izrecno niti implicitno, da je vsebina spletne strani in/ali povezanih strani popolna ali ažurirana; da bodo spletna stran in/ali povezane strani vedno dostopne in na voljo ter da ne bodo povzročale škode uporabnikom, registriranim uporabnikom ali tretjim osebam. Vsak uporabnik oz. registrirani uporabnik izrecno sprejema uporabo te spletne strani na svojo lastno odgovornost ter izključno nosi vse morebitne stroške, ki se nanašajo na vzdrževanje ali popravilo računalniške opreme. Kakršnokoli jamstvo, navedeno na teh straneh, se nanaša izključno na izdelke in storitve, ki jih nudi NEVROmedia.

NEVROmedia si pridržuje pravico, da v kateremkoli trenutku spremeni ali ukine spletno stran, vključno z, vendar neomejeno na, vsebino, časom dostopnosti kot tudi opremo, potrebno za pristop ali uporabo strani. NEVROmedia je pooblaščena, da preneha objavljati katerikoli del/vrsto informacij ter spremeni ali ukine katerikoli način prenosa podatkov, spremeni hitrost prenosa podatkov kot tudi druge njene lastnosti. Informacije lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Prav tako lahko kadarkoli poskrbi za izboljšave in/ali spremembe na izdelkih in/ali programih, opisanih v teh informacijah, brez predhodnega obvestila. V kolikor uporabnik ne sprejme pogojev uporabe, se mora vzdržati uporabe in koriščenja spletnih strani.

NEVROmedia si pridržuje pravico do spremembe pogojev uporabe v kateremkoli trenutku, kot tudi do ukinitve dostopa do spletnih strani brez predhodnega obvestila.

2. Sprememba pogojev uporabe

NEVROmedia si pridržuje pravico, da v kateremkoli trenutku, v kolikor ocenjuje, da je to potrebno, ukine ali spremeni katerikoli tukaj navedeni pogoj uporabe in/ali Izjavo o zaupnosti podatkov. Kakršnakoli sprememba ali ukinitev pogojev in pravil uporabe je veljavna takoj po objavi le te na spletnih straneh. Vsaka uporaba teh spletnih strani s strani končnega uporabnika po objavi takšnega obvestila se šteje kot sprejetje teh sprememb.

Uporabnik se obvezuje, da bo občasno ponovno prebral pogoje uporabe ter se tako seznanil z morebitnimi spremembami. Če uporabnik uporablja spletne strani po spremembi pogojev uporabe, pomeni, da se je seznanil s spremembami, da jih razume in v celoti sprejema. Izključujemo odgovornost za kakršnokoli škodo, povzročeno uporabnikom, registriranim uporabnikom ali tretjim osebam zaradi takšnih sprememb.

3. Računalniška oprema

Končni uporabnik je izključno in edini odgovoren za nabavo, uporabo in vzdrževanje svoje računalniške opreme, vključno s, vendar neomejeno na, celotno programsko in računalniško opremo, ki jo ima in koristi, kot tudi drugo opremo, potrebno za dostop in uporabo spletnih strani NEVROmedia ter za vse s tem povezane stroške. NEVROmedia ni odgovorna za nikakršno poškodbo opreme končnega uporabnika, ki lahko nastane kot posledica uporabe teh spletnih strani.

4. Ravnanje končnega uporabnika

Te spletne strani, kot tudi katerekoli druge strani, sedaj ali pozneje vsebovane ali na drug način dostopne preko zunanjih povezav s spletnimi stranmi, so zasebna last NEVROmedie.

Vsa medsebojna interakcija, ki poteka po teh spletnih straneh, mora biti v skladu s pogoji uporabe, od uporabnika pa se zahteva, da so vse aktivnosti v zvezi z uporabo teh spletnih strani v skladu s pravnimi predpisi Republike Slovenije.

Prepovedano je objavljanje, uporaba, prenos, pošiljanje in izmenjevanje materialov in vsebin, ki ogrožajo zasebnost, so vulgarne ali na drug način neprimerne v normalni komunikaciji, ki ogrožajo in/ali kršijo pravice drugih, zlasti pa materialov in vsebin, ki so po svoji naravi nezakonite, ogrožajoče, žaljive, obrekujoče, ki žalijo veljavne pravne predpise Republike Slovenije, zlasti nezakonitih, lažnivih oziroma neresničnih, zavajajočih, žaljivih, obrekujočih, vulgarnih, obscenih, grozečih, vznemirljivih, rasističnih ali šovinističnih vsebin, vsebin, ki kršijo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, vsebin, s katerimi se nepooblaščeno razkrivajo osebni podatki ali se krši pravica do zasebnosti tretjih oseb ali drugih uporabnikov kot tudi drugih neprimernih vsebin ter vsebin, s katerimi se lahko škodi podjetju NEVROmedia (in povezanim družbam), drugim uporabnikom ali tretjim osebam, kar vključuje, med drugim, vsebine, ki spodbujajo ravnanje, ki predstavlja kaznivo dejanje, ki pomeni tudi civilno odgovornost ali se na drug način kršijo katerikoli predpisi ter katero, brez izrecnega, predhodnega, pisnega dovoljenja NEVROmedie, vsebuje oglaševanje ali ponudbo katerihkoli izdelkov in storitev. Končni uporabnik ne sme uporabljati teh spletnih strani za oglaševanje ali izvajanje kakršnekoli komercialne, verske, politične ali nekomercialne propagande, vključno z vabljenjem uporabnikov teh spletnih strani k temu, da postanejo člani drugih spletnih ali ne-spletnih storitev, ki predstavlja neposredno ali posredno konkurenco ali potencialno konkurenco družbi NEVROmedia.

Kakršnokoli ravnanje končnih uporabnikov, ki po diskrecijski presoji družbe NEVROmedia omejuje ali onemogoča kateregakoli drugega končnega uporabnika pri uporabi spletnih strani, je strogo prepovedano.

5. Intelektualna lastnina

NEVROMEDIA je registrirana blagovna znamka osebe Jure Mlakar s.p. ter vse pravice glede te blagovne znamke so izrecno pridržane. Če ni drugače navedeno, so vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo v sistemu, intelektualna lastnina njihovih nosilcev. NEVROmedia je nosilec avtorskih pravic v zvezi z izbiro, koordinacijo, postavljanjem in izboljšavami te vsebine kot tudi pravic v zvezi z originalno vsebino.

Te spletne strani vsebujejo materiale, zaščitene z avtorskim pravom, blagovno znamko, dizajnom ter druge informacije, ki so zaščitene z drugimi pravicami fizičnih ali pravnih oseb, vključno in neomejeno na besedila, programsko opremo, fotografije, video materiale, grafiko, glasbo, zvok, kot tudi celotno vsebino spletnih strani in v skladu s predpisi Republike Slovenije. Vsi materiali (teksti, fotografije, slike, risbe, avdio in video materiali idr.) so zaščiteni znaki izdelkov in storitev (blagovne znamke), logotipi ter druge vsebine, ki so na spletnih straneh, so izključna last družbe NEVROmedia ali pa se uporabljajo z izrecnim soglasjem nosilca avtorskih pravic ter nosilca pravic na blagovnih znamkah in/ali dizajnu. Izjemo predstavljajo fotografije, ki jih navajamo na straneh nevroorodij in nevroedesigna v odstavkih EEG, Analiza obraznih izrazov ter študija primera. Te slike so javno dostopne, vse pravice avtorstva pripadajo njihovim spoštovanim lastnikom. Mi jih prikazujejo zgolj kot postopek uporabe in so objavljene zgolj v informativne ali izobraževalne namene. KAKRŠNOKOLI KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVA, REPRODUCIRANJE, SPREMINJANJE, REVIDIRANJE, PRENOS, POVEZOVANJE, GLOBINSKO POVEZOVANJE, USTVARJANJE IZVODOV ALI SPREMINJANJE TEH SPLETNIH STRANI NA DRUG NAČIN BREZ IZRECNEGA PISNEGA DOVOLJENJA DRUŽBE NEVROMEDIA JE STROGO PREPOVEDANO!

Kakršnakoli kršitev teh pogojev bi lahko povzročila kršitev avtorskih pravic, pravic blagovnih znamk ali pravic kakršnekoli druge oblike intelektualne lastnine ter bi lahko pripeljala do sprožitve civilnih, gospodarskih postopkov in/ali kazenskega in/ali prekrškovnega pregona zoper storilca. Kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdajanje ali komercialna uporaba prevzetega materiala brez izrecnega dovoljenja družbe NEVROmedia in nosilcev avtorskih pravic ni dovoljeno.

Končni uporabnik ne sme prevzemati, kopirati, tiskati in spreminjati materialov, zaščitenih z avtorskimi pravicami, niti za namen svoje lastne uporabe. Uporaba in tiskanje vsebin s spletnih strani je dovoljeno izključno z namenom nekomercialne potrebe uporabnika.

Končni uporabnik se obvezuje, da na teh spletnih straneh ne bo postavljal, objavljal, ali na drugačen način omogočil dostopa do kakršnegakoli gradiva, ki je zaščiteno z avtorskimi pravicami, blagovno znamko ali drugimi pravicami intelektualne lastnine brez izrecnega dovoljenja nosilca teh pravic. Končni uporabnik je edini in izključno odgovoren za škodo, ki lahko nastane s kršitvijo avtorskih pravic, zlorabo blagovne znamke in drugih pravic intelektualne lastnine ali kakršnihkoli problemov, ki bi lahko nastali z objavo takšnih materialov.

NEVROmedia ni dolžna obveščati končnega uporabnika ali mu pomagati pri odločitvi, ali je določen material zaščiten z avtorskimi pravicami.

Z objavo materialov na kateremkoli delu teh spletnih strani končni uporabnik zagotavlja, s kazensko in materialno odgovornostjo, da je nosilec pravic na teh materialih ter družbi NEVROmedia izrecno daje stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravico do časovno neomejene uporabe, objavljanja, razmnoževanja, reprodukcije, modifikacije, prilagajanja, distribucije objavljanja, prevajanja in/ali distribucije takega materiala (delno ali v celoti) po vsem svetu. Končni uporabnik daje tudi drugim končnim uporabnikom pravico do dostopa, pregledovanja, hranjenja ali reprodukcije tega materiala za lastne potrebe.

Pogoji, navedeni v tem poglavju, se nanašajo tako v korist družbe NEVROmedia kot tudi na njene podružnice, povezane družbe in tretje ponudnike storitev ter licenčne družbe, vsaka od navedenih pa ima pravico neposredno in v lastnem imenu izvajati te pogoje.

6. Licence in blagovne znamke

Z objavo na ali preko spletnih strani je končni uporabnik dal družbi NEVROmedia brezplačno, neomejeno prostorsko in časovno licenco za uporabo, reprodukcijo, spreminjanje, objavljanje, prilagajanje, prevajanje, distribucijo, izvajanje in prikazovanje te komunikacije, same ali kot dela večje celote, v kakršnikoli obliki, na kateremkoli mediju ali s kakršnokoli tehnologijo, bodisi že znano ali ki šele bo razvita, ter delitev takih pravic z večkratnimi delitelji te licence.

Z uporabo ali dostopom do te strani uporabnik ne pridobi, niti izrecno niti implicitno, nikakršne licence ali pravice do uporabe blagovne znamke, patenta, dizajna, avtorske pravice ali drugih pravic, ki pripada družbi NEVROmedia ali tretji osebi. Uporabniki in registrirani uporabniki prevzemajo lastno odgovornost za spoštovanje avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine glede teh vsebin.

7. Izjava o jamstvu in omejitev odgovornosti

KONČNI UPORABNIK SE IZRECNO STRINJA, DA JE UPORABA TEH SPLETNIH STRANI IZKLJUČNA ODGOVORNOST KONČNEGA UPORABNIKA. NITI DRUŽBA NEVROMEDIA NITI NJENE PODRUŽNICE, MATIČNE DRUŽBE NITI NJIHOVI ZAPOSLENI, AGENTJE, TRETJI PONUDNIKI STORITEV ALI LICENČNA PODJETJA NE JAMČIJO, DA BO UPORABA TE SPLETNE STRANI DELOVALA NEMOTENO, NE JAMČIJO ZA TOČNOST PODATKOV; NITI NE JAMČIJO ZA (I) POSLEDICE, KI LAHKO NASTANEJO Z UPORABO TE SPLETNE STRANI, IN (II) ZA TOČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO KAKRŠNEKOLI INFORMACIJE, STORITVE ALI BLAGA, KAR JE POSREDOVANO PREKO TEH SPLETNIH STRANI.

TA IZJAVA O ODGOVORNOSTI SE NANAŠA NA VSO POSREDNO ALI NEPOSREDNO ŠKODO ALI NA POŠKODBE, POVZROČENE ZARADI MOŽNIH LASTNOSTI, NAPAK, IZVZETOSTI, PREKINITVE, BRISANJA, OKVAR, ZAMUD V DELU ALI PRENOSU, RAČUNALNIŠKEGA VIRUSA, PREKINITVE V KOMUNIKACIJSKI LINIJI, KRAJE, UNIČENJA ALI NEPOOBLAŠČENEGA PRISTOPA, SPREMEMBE ALI ZLORABE ZAPISOV, PREKINITVE POGODBE, NEPRIMERNEGA VEDENJA, NEMARNOSTI ALI KAKRŠNEGAKOLI DRUGEGA DEJANJA. KONČNI UPORABNIK IZRECNO ZATRJUJE, DA DRUŽBA NEVROMEDIA NI ODGOVORNA ZA ŽALJIVO, NEPRIMERNO ALI PROTIZAKONITO VEDENJE DRUGIH UPORABNIKOV ALI TRETJIH STRANI TER DA TVEGANJE ZARADI ŠKODE, KI LAHKO NASTANE KOT POSLEDICA NAVEDENEGA, V CELOTI NOSI KONČNI UPORABNIK.

V NOBENEM PRIMERU DRUŽBA NEVROMEDIA ALI DRUGA FIZIČNA ALI PRAVNA OSEBA, VKLJUČENA V NASTAJANJE, IZDELAVO ALI DISTRIBUCIJO TEH SPLETNIH STRANI ALI Z NJIMI POVEZANIH VSEBIN, KOT TUDI KATERAKOLI PROGRAMSKA OPREMA NE BODO ODGOVORJALI ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI LAHKO NASTANE KOT POSLEDICA UPORABE ALI ZARADI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEH SPLETNIH STRANI. KONČNI UPORABNIK IZRECNO ZATRJUJE, DA SE POGOJI V TEM POGLAVJU NANAŠAJO NA CELOTNO VSEBINO TEH SPLETNIH STRANI.

OB PREJ NAVEDENIH POGOJIH NITI DRUŽBA NEVROMEDIA NITI MOREBITNA PREVLADAJOČA DRUŽBA NITI NJENE PODRUŽNICE, PONUDNIKI INFORMACIJ ALI PARTNERJI, KI UREJAJO VSEBINO, NE BODO ODGOVORNI, NE GLEDE NA VZROK ALI TRAJANJE, ZA KAKRŠNOKOLI NAPAKO, NETOČNOSTI ALI DRUGE POMANJKLJIVOSTI, NEPRIMERNOST ALI NEIZVIRNOST INFORMACIJ, KI SE NAHAJAJO NA TEH SPLETNIH STRANEH, KOT TUDI ZA KAKRŠNOKOLI ZAMUDO ALI PREKINITEV PRI PRENOSU INFORMACIJ DO KONČNEGA UPORABNIKA, ZA KAKRŠNOKOLI ISKANJE ALI IZGUBO, KI IZ TEGA IZHAJA. NOBENA OD ZGORAJ NAVEDENIH STRANI NE BO ODGOVORNA ZA KAKRŠNAKOLI PREISKOVANJA ALI IZGUBE TRETJE STRANI, VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM.

DRUŽBA NEVROMEDIA NI ODGOVORNA ZA NIKAKRŠNO VSEBINO, KI JO LAHKO UPORABNIK, NAROČNIK ALI NEPOOBLAŠČENI UPORABNIK NALOŽI NA TE SPLETNE STRANI. KAKRŠNAKOLI OBJAVLJENA VSEBINA, KI JE ALI SE LAHKO ŠTEJE ZA NEPRIMERNO, SE LAHKO V VSAKEM TRENUTKU ODSTRANI S STRANI DRUŽBE NEVROMEDIA.

NEVROMEDIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE, PRILAGODITVE, ZAMENJAVE, BRISANJA ALI ODSTRANITVE KAKRŠNEKOLI VSEBINE, ZA KATERO PRESODI, DA JE NEPRIMERNA. NEVROMEDIA V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVORNA ZA KAKRŠNOKOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ZARADI UPORABE TE ALI DRUGIH SPLETNIH STRANI, VKLJUČNO Z, A BREZ OMEJITVE, IZGUBO DOBIČKA, PREKINITVIJO DELA, IZGUBO PROGRAMA ALI DRUGIH PODATKOV NA VAŠIH SISTEMIH ZA OBDELAVO PODATKOV ALI DRUGAČE, TUDI V PRIMERU, KO SMO IZRECNO OBVEŠČENI O TAKŠNIH ŠKODAH.

NEVROmedia si pridržuje pravico do trenutne razveljavitve kateregakoli gesla ali uporabniškega računa končnega uporabnika v primeru kakršnegakoli vedenja končnega uporabnika, ki ga družba NEVROmedia po svoji diskrecijski presoji oceni kot nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja teh pogojev s strani končnega uporabnika. V slučaju razveljavitve gesla ali uporabniškega računa pogoji med končnim uporabnikom in družbo NEVROmedia ne prenehajo veljati.

NEVROmedia namerava uporabljati nazive, logotipe, označbe, blagovne znamke in druge zaščitene vsebine, ki se pojavljajo na tej spletni strani izključno na področjih, za katera je pooblaščena na podlagi registracije ali prijave blagovne znamke, na podlagi licence ali na kak drug način. V izogib kakršnemukoli sumu NEVROmedia izjavlja, da nima namena uporabljati nazivov, logotipov, označb, blagovnih znamk in druge zaščitene vsebine na področjih, za katera ni pooblaščen ter ne bo dobavljal, niti ponujal izdelkov in/ali storitev, ki so označene s takšnimi zaščitenimi vsebinami na takšnih področjih. Uporaba takšnih zaščitenih vsebin na tej spletni strani, ki je v nasprotju z določbami teh pogojev ali njihova zloraba, je strogo prepovedana.

8. Nadzor

NEVROmedia ima pravico, ne pa obveznost, da sproti nadzira vsebino na teh spletnih straneh, vključno z vsemi klepetalnicami ali forumi, ki bi lahko bili del teh spletnih strani, da bi zagotovil skladnost in spoštovanje teh pogojev uporabe kot tudi katerihkoli drugih pravil, predpisanih s strani družbe NEVROmedia, kot tudi skladnost s katerimkoli drugim ustreznim zakonom, predpisom ali drugim aktom. Brez omejitve predhodno navedenih postavk si NEVROmedia pridržuje pravico do odstranitve materialov, za katere po lastni diskrecijski oceni presodi, da niso v skladu s tukaj zastavljenimi pravili, ali pa če odkrije, da je ta material vprašljiv na kak drug način. NEVROmedia ni dolžna odgovoriti na interaktivne vsebine.

NEVROmedia ne prevzema nikakršne odgovornosti glede točnosti informacij, ki jih podaja in katerih uporaba je odgovornost NEVROmedie ali prejemnika. NEVROmedia ne daje nikakršnega zagotovila, da bo katerikoli prijavljeni problem rešen z uporabo katerekoli informacije, ki jo daje NEVROmedia. Z dostavo informacij NEVROmedia ne daje nikakršne licence za katerokoli avtorsko pravico, patent ali kakšno drugo pravico intelektualne lastnine.

9. Zasebnost

Končni uporabnik potrjuje, da so vsi komentarji, zasebna sporočila, forumi , klepetalnice in/ali drugi načini pošiljanja sporočil ali medsebojnega komuniciranja (v nadaljevanju besedila – skupnosti) javne in ne zasebne narave in da zaradi tega zaposleni pri družbi NEVROMEDIA lahko nadzirajo komunikacije končnih uporabnikov brez njihove vednosti in eksplicitnega dovoljenja.

NEVROMEDIA ne nadzira in/ali avtorizira vsebine sporočil ali informacije, ki se lahko najdejo v katerikoli skupnosti ter zaradi tega ni odgovoren za kakršnakoli dejanja, ki so posledica sodelovanja končnega uporabnika v katerikoli skupnosti, vključno z odgovornostjo za morebitne sporne vsebine.

NEVROmedia spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo varovala zasebnost uporabnikov spletnega mesta. Vaši osebni podatki, ki nam jih boste posredovali pri prijavi na e-novice, bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Zbrane podatke bomo uporabljali izključno za obveščanje o novostih nevromarketinga in aktivnostih podjetja NEVROmedia. Iz novic se lahko odjavite PISNO kadarkoli s sporočilom preko elektronske pošte na naslovu info@nevromedia.si. 

10. Zaupnost podatkov

NEVROmedia preko te spletne strani ne želi prejemati zaupnih informacij ali informacij, ki zadevajo lastništvo uporabnika. Kakršnekoli informacije ali gradivo, ki se pošlje družbi NEVROmedia, bo obravnavano kot da NI zaupno. S pošiljanjem nekih informacij ali gradiva družbi NEVROmedia daje uporabnik družbi NEVROmedia neomejeno in nepreklicno licenco za uporabo, kopiranje, prikazovanje, izvajanje, spreminjanje, prenos in distribucijo tega gradiva ali informacij ter prav tako soglaša, da NEVROmedia lahko uporablja kakršnekoli zamisli, zasnove, znanja ali tehnike v katerikoli namen. NEVROmedia ne bo objavila imena uporabnika ali na drug način objavila dejstva, da ji je uporabnik poslal gradivo ali druge informacije, razen v primeru, da: (a) dobimo dovoljenje uporabnika, da uporabimo njegovo ime; ali b) po obvestilu uporabniku, da bo gradivo ali druge informacije objavljene na teh spletnih straneh ali na nek drug način na njih uporabljene skupaj z njegovim imenom; c) smo obvezani to storiti po zakonu.

Kakršnakoli komunikacija končnega uporabnika se obravnava kot nezaupna. Če določene spletne strani dopuščajo objavo komunikacij, ki jih bo NEVROmedia obravnaval kot zaupne, bo to dejstvo navedeno na teh straneh.

Z objavo komentarjev, sporočil ali drugih informacij na spletnih straneh daje končni uporabnik družbi NEVROmedia pravico do uporabe teh komentarjev, sporočil ali informacij z namenom promocije, oglaševanja, raziskave trga ali za katerikoli drug pravno dovoljeni namen. Za več informacij glejte Izjavo o zaupnosti podatkov družbe NEVROmedia.

Gradivo, ki je bilo poslano (ali je v primeru možnosti uporabnikovih objavljan vsebin, dostopno na spletnih straneh), ni in ne bo obravnavano kot poslovna skrivnost, tajnost ali zaupnost. S posredovanjem gradiva preko spleta pooblaščate družbo NEVROmedia in/ali z njo povezane družbe, da ga neomejeno uporabljajo za kakršnekoli namene, vključno z razmnoževanjem, prenosom, objavljanjem, oddajanjem ali uporabo na katerikoli drug način brez obveznosti plačevanja kakršnegakoli nadomestila.

11. Nadomestilo škode

Končni uporabnik se strinja, da ne bo zahteval odškodnine in družbo NEVROmedia, prevladujoče družbe, njene podružnice, njihove odgovorne osebe, zaposlene in agente, ne bo obravnaval kot odgovorne, glede vseh zahtev v zvezi z nadomestilom škode in stroškov, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki pa lahko nastanejo z uporabo teh spletnih strani s strani končnega uporabnika.

12. Vsebina tretjih strani

NEVROmedia je skupaj s ponudniki spletnih storitev (ISP) distributer (in ne izdajatelj) vsebin, ki jih dostavljajo tretje strani in končni uporabniki. Kakršnakoli mnenja, nasveti, izjave, storitve, ponudbe ali druge informacije ali vsebine, naložene s strani tretje osebe, vključno z javnimi ponudniki informacij ali katerimikoli drugimi končnimi uporabniki, prihajajo s strani ustreznih avtorjev ali distributerjev in ne s strani družbe NEVROmedia. Niti NEVROmedia niti tretji ponudnik informacij ne jamči za točnost, popolnost ali koristnost kakršnekoli vsebine kot tudi ne za možnosti prodaje ali ustreznosti za katerikoli namen.

Informacije, dostopne na spletni strani, ki pa so mnenja in ocene določenega ponudnika informacij, končnega uporabnika ali drugega uporabnika, ki ni v pogodbenem razmerju z družbo NEVROmedia, le ta ne avtorizira in zaradi tega ne more biti odgovorna za resničnost ali zanesljivost kateregakoli mnenja, nasveta ali izjave, ki je objavljena na spletnih straneh s strani kogarkoli, ki ni pooblaščen zaposleni družbe NEVROmedia ali ki ne deluje po uradni dolžnosti. Pod nikakršnimi pogoji družba NEVROmedia ne bo odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo s tem, da se je končni uporabnik zanesel na informacije, pridobljene preko spletnih strani. Končni uporabnik nosi vso odgovornost presoditi točnost, popolnost ali koristnost kakršnekoli informacije, mnenja, stališča, nasveta ali druge vsebine, ki je dostopna preko spletne strani.

Spletne strani NEVROmedia vsebujejo povezave na spletne strani tretjih strani, ki jih vzdržujejo drugi ponudniki vsebin. Te povezave so nastavljene samo zaradi praktičnosti in ne kot potrdilo vsebine s strani družbe NEVROmedia na straneh tretjih strani. NEVROmedia izrecno zanika kakršnokoli povezavo z vsebino ali točnostjo gradiva na spletnih straneh tretjih strani.

13. Nične določbe

V primeru ničnosti določenih določb pogojev uporabe takšne ničnosti ne bodo vplivale na veljavnost katerekoli druge določbe teh pogojev in ostali deli pogojev bodo še naprej veljavni.

14. Odpoved pravicam

V kolikor katerakoli stran ne izkoristi svojih pravic iz teh pogojev, se to ne bo obravnavalo kot odpoved ali izguba enakih pravic v prihodnje, kakor tudi ne drugih pravic, navedenih v pogojih.

15. Reševanje sporov

Za vse, kar ni urejeno s to pogodbo, se uporablja zakonodaja Republike Slovenije.

Vse spore iz te pogodbe bodo pogodbene strani poskušale rešiti sporazumno. Vsi spori ali zahteve, ki bi lahko nastali kot posledica uporabe teh spletnih strani v zvezi s temi pogoji ali v zvezi z izvedbo le teh so v pristojnosti sodišča v Mariboru, z uporabo prava Republike Slovenije.

16. Veljavnost pogojev uporabe

Ti pogoji uporabe stopijo v veljavo 1. januarja 2015 in veljajo do preklica s strani družbe NEVROmedia.